07 اسفند
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ واتساپ

کارگاه گرامر کاربردی ترجمه

10 اسفند
5:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ واتساپ - اسکای روم

کارگاه رایتینگ

07 اسفند
07 اسفند
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ واتساپ

کارگاه کالوکیشن های تخصصی