تاریخ شروع

17:00

سه شنبه - 1400/12/10

تاریخ پایان

19:00

سه شنبه - 1400/12/17

آدرس

واتساپ - اسکای روم